Информационни технологии 9 клас
 

Обучението по информационни технологии в IX клас е насочено към овладяване на базисни знания, умения и отношения, свързани с дигиталните компетентности на ученика. Проблемно ориентираният подход на обучението по информационните технологии развива умения за решаване на реални проблеми чрез избор на подходящи технологии.


- в тема „Компютърни системи” учениците се запознават със суперкомпютри, грид и облачни (клауд) технологии и основните характеристики на системите за глобално позициониране.

- в тема „Компютърни мрежи и услуги” учениците се запознават с организацията и структурата на локалните и глобалните компютърни мрежи, споделянето на ресурси, защитата на информация в мрежова среда.

- в тема „Приложни програми“ учениците се запознават с допълнителни възможности на класическите офис технологии за текстообработка и електронни таблици (ЕТ), приложими в бизнеса.

- в тема „Работа по проект“ се интегрират усвоените до момента знания и умения в областта на информационните и комуникационните технологии със знания и умения по други учебни дисциплини.Информатика 9 клас
 

Основните цели в обучението по информатика произтичат и се променят в зависимост от изискванията на съвременното информационно обществено развитие. Основните цели на информатиката са:


- въведение в информатиката - запознаване на учениците с основни понятия, очертаване ролята на тази предметна област в съвременното общество.

- въведение в теорията, начините за описването и реализация на алгоритмите, формиране на алгоритмичен стил на мислене.

- запознаване на учениците с предназначението, функционалните възможности и правила за експлоатация на компютъра и периферните му устройства.НВО Дигитални компетентности - 10 клас
 

Проверяват се компетентности, които съответстват както на Държавните образователни изисквания по учебните предмети информационни технологии и информатика, така и на Европейската референтна рамка за дигиталната компетентност.


Дигиталните компетенции са сред осемте ключови компетенции и се отнасят до критичност и увереност при употребата на пълния набор дигитални технологии за информация, комуникация и базово разрешаване на проблеми във всички аспекти от живота.Информационни технологии 8 клас
 

Обучението по информационни технологии в VIII клас е насочено към затвърждаване, надграждане и развиване на придобитите в V - VII клас знания, умения и отношения. Предвиденото ново съдържание позволява ориентирането на учениците в света на съвременните информационни и комуникационни технологии с цел на избора на бъдеща професионална реализация.Основни цели на обучението на учениците по ИТ в VIII клас:


- да придобият увереност при работа в мрежова среда, като познават основните възможности за обмен на информация на локалните и глобалните мрежи.

- да могат да създават документи, които да публикуват в Интернет.

- да работят в екип по проект като правят самостоятелен избор за подходящи технологии за постигане на целта на проекта.Информатика 8 клас ЗИП
 

informatika 8kl

Основните цели в обучението по информатика произтичат и се променят в зависимост от изискванията на съвременното информационно обществено развитие. Основните цели на информатиката са:


- въведение в информатиката - запознаване на учениците с основни понятия, очертаване ролята на тази предметна област в съвременното общество.

- Да придобият увереност при работа в мрежова среда, като познават основните възможности за обмен на информация на локалните и глобалните мрежи.

- Да могат да създават документи, които да публикуват в Интернет.

- Да работят в екип по проект като правят самостоятелен избор за подходящи технологии за постигане на целта на проекта.Контакти

СУ ''Хр. Ботев'' България
гр.Глоджево
ул. Д.Благоев 38
тел./факс 0879852595

поща: sou_glodjevo@abv.bg

Популярни теми

Последни новини