Проект "Подкрепа за успех" Избрана

16 Дек 2020
Проект "Подкрепа за успех" СУ ''Христо Ботев'' - град Глоджево

Бенeфициент на безвъзмездната финансова помощ по процедурата за директно предоставяне

BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР 2014-2020), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, е Министерството на образованието и науката.

Основната цел на проекта е насочена към:

1. намаляване и предотвратяване на преждевременното напускане на училище и насърчаване на равния достъп до висококачествено основно и средно образование, включващо формални, неформални и самостоятелни начини на учене за повторно включване в образователната система и системата на обучение;

2. подобряване на равния достъп до учене през целия живот за всички възрастови групи чрез формални, неформални и самостоятелни начини, усъвършенстване на знанията, уменията и квалификацията на работната сила и насърчаване на гъвкави начини за учене, включително чрез напътствия за кариерно развитие и валидиране на придобитата квалификация.

Специфичните цели на проекта са:

1. да се намали броят на преждевременно напусналите училище, чрез своевременно идентифициране на системни пропуски в компетентностите на учениците и осигуряване на възможност за допълнително обучение за компенсиране на пропуските им и за повишаване на мотивацията им за успех;

 2. да се повиши професионалната компетентност на педагогическите специалисти за оценяване на резултати от обучението посредством инструментариум за установяване на пропуските на учениците в процеса на обучението им и за подобряване на постиженията им при овладяване на ключови компетентности; 

3. да се използват възможностите на кариерното ориентиране за подкрепа на ученици, които са в риск от преждевременно напускане на образователната система, с оглед бъдещата им социална, професионална и личностна реализация; 

4. да се оптимизира взаимодействието на училището с родителите на учениците от уязвимите групи и с местната общност за устойчивото задържане на учениците в училище;

5. да се създаде мотивираща и позитивна среда за популяризиране на постиженията, компетентностите и творческите резултати на учениците чрез участието им в междуучилищни дейности и инициативи.

 

През учебната 2020/2021 година в СУ ''Христо Ботев'' - град Глоджево са сформирани 9 групи за допълнително обучение:

  • Клуб "Чета, разбирам, преразказвам".
  • Клуб "Бъди грамотен".
  • Клуб "Български език и литература".
  • Клуб "Млади творци".
  • Клуб "Най-красивите забележителности в България".
  • Клуб "Прочети ме, разбери ме и пресъздай".
  • Клуб "Чудният свят на приказките".
  • Клуб "Математика - 5 клас".
  • Клуб "Бадминтон".
Оценете
(1 глас)
Super User

Понякога мечтите стават реалност...

Уеб сайт: www.glodjevo.com

Контакти

logosu

СУ ''Хр. Ботев'' България
гр.Глоджево
ул. Д.Благоев 38
тел./факс 0879852595

поща: info-1803005@edu.mon.bg

 

Популярни теми

Последни новини